Logo for Kent Scientific

Chemogenetic emulation of intraneuronal oxidative stress affects synaptic plasticity

  • Author(s): Andrei L. Kalinichenko, David Jappy, Georgy M. Solius, Dmitry I. Maltsev, Yulia A. Bogdanova, Liana F. Mukhametshina, Rostislav A. Sokolov, Aleksandr A. Moshchenko, Vladimir A. Shaydurov, Andrei V. Rozov, Oleg V. Podgorny, Vsevolod V. Belousov
  • Year: 2023
  • DOI: https://doi.org/10.1016/j.redox.2023.102604
  • Products: SomnoSuite®

Strain: C57BL/6J (#000664, RRID: IMSR_JAX:000664)


Read Article